mkfoto vkfoto

A Művelődési Központ rendezvényein készült fotók

A Városi Könyvtár rendezvényein készült fotók

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár rövid története:
A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménye Derecske kulturális életének "bölcsője".
A Népművelési Minisztérium 1953-ban nyilvánította önálló jogi személlyé a derecskei járási kultúrházat. 1968-ban adták át a művelődési központ épületét, amerly a kezdetektől kulturális célokat szolgált. Könyvtárunk 1950-ben létesített Népkönyvtárból 1954-ben alakult önálló  községi könyvtárrá. 1957-től szervezték át az önálló községi feladatokat is ellátó Járási Könyvtárrá. A könyvtár 1976-ban költözött jelenlegi helyére. 1978-ig a járások megszűnéséig módszertani munkával segítette a Derecskei járás közművelődési könyvtárait .
1994. január 1-től önkormányzati képviselőtestület határozata alapján a művelődési központ és könyvtár  összevont intézményként működik. Fentartója Derecske Város Önkormányzati Képviselőtestülete. 


Korábbi névváltozatok:
Járási Művelődési Ház
Derecskei Járási Könyvtár
Nagyközségi Művelődési Ház
Nagyközségi Művelődési Központ
Nagyközségi Könyvtár
Városi Művelődési Központ
Városi Könyvtár
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Derecske Térségi Közművelődési Könyvtár-Informatikai és Vidékfejlesztési Kht.


A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakmai
alaptevékenysége:
A Művelődési Központ alaptevékenysége : a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása.
A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár a város és környéke kulturális és közösségi életének egyik legfontosabb színtere. Rendszeresek a felnőtt- és gyermekszínházi előadások, hangversenyek, alkotó- és képzőművészeti kiállítások, különféle táncos alkalmak: a táncháztól a bálig. Az intézmény szervezi a nemzeti- és városi ünnepeket, a városi nagyrendezvényeket. Otthont ad fsztiváloknak, találkozóknak. Konferenciákat, tanácskozásokat, szervez és fogad be úgy a partnerszervezeteknek mint a külső megrendelőknek a sport, a kultúra, a vállalkozások tekintetében egyaránt. Az intézmény egyik fő erőssége a tartós közösségek viszonylag nagy száma és aktív tevékenysége. A művészeti csoportok mindegyike  (néptánc együttesek, zenekarok, színjátszó kör, alkotókörök, stb.) szervesen részt vesz a város kultúrális életében, rendszeres szereplője a különféle művelődési alkalmaknak. A klubok és baráti körök igazi talajt jelentenek az ismeretterjesztés számára, hiszen az egészséges életmódra  neveléstől  a honismereten keresztül a speciális gazdasági tanfolyamokon át igen széles spektrumot fognak át. 
A Könyvtár alaptevékenysége: biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Ennek érdekében a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait hozzáférhetővé teszi, gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, foylamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésere bocsátja. Tevékenységével hozzájárul az egyetemes, a nemzeti és a helyi kultirális értékek közvetítéséhez. 


A szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekre
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
22/2004. (II. 16.) Kormányrendelet a a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról
217/1998. (XII. 30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről
1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
150/1992. (XI. 20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére    
2/1993. (I. 30.) MKM r. az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
1/2000. (I. 14.) és a 12/2002 (IV. 13.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról
157/2000. (IX. 13.) Korm. r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
1993. évi XLVI. törvény a statisztikai adatszolgáltatásról

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okirata

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezeti működési szabályzata

A Művelődési Központ házirendje

Kulturális statisztikai jelentés a 2012-ik évről